Algemene Voorwaarde

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn (7 dagen) na de ontdekking ervan gemeld worden.
 6. Onze leveringen zijn betaalbaar bij of vóór de levering, tenzij anders schriftelijk  overeengekomen.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek van betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidsinterest bedraagt 12%
 9. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10% met een minimum van 90 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 10. De niet-betaling of laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, voor dewelke eventueel een betalingstermijn waren verleend, onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.
 11. Wij verwerken uw klant- en persoonsgegevens volgens de regels van onze privacyverklaring (consulteerbaar op de website).
 12. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd.

 

Tekstblok

Een vraag?

Neem contact op! We helpen u graag verder.

Contactformulier