Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacy Policy

Privacy policy voor EA Technical Services cvba, eigenaar van eatechnicalservices.be

1) Waarborgen Privacy

EA Technical Services vindt het waarborgen van de privacy belangrijk. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld, op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers van onze website, op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op potentiële klanten.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op eatechnicalservices.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van EA Technical Services cvba en specifiek eatechnicalservices.be, kun u ons benaderen via e-mail. De contactpersoon voor privacyzaken is E. Vermeulen. Het e-mailadres is info@eatechnicalservices.be.

4) Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door EA Technical Services verwerkt voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit),  contactname na aanvraag, marketing en gepersonaliseerde tips.

5) Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het betreft (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

6) Verwerkte gegevens
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan en wie toegang heeft tot deze gegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van EA Technical Services, en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier, in een mail, per telefoon of tijdens een persoonlijk contact. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

Wij slaan deze gegevens in onze Database op of bij onze partner voor boekhoudkundige en administratieve verwerking.

Daarnaast kunnen wij of derden de volgende gegevens verwerken:

Webhosting

Combell
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Het volstaat om op deze link te klikken om ervoor te zorgen dat u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangt. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Beoordelingen

Google
Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons. Google publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Facebook
Wij verzamelen reviews via het platform van Facebook. Als u een review achterlaat via Facebook dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Facebook deelt deze gegevens met ons. Facebook publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Facebook contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Facebook. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Facebook heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Facebook behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Facebook toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Facebook derden inschakelt.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® of Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick), kunnen we u op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en laten niet toe om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

HubSpot
Deze website maakt gebruik van HubSpot, een Inbound Marketing platform die wordt aangeboden door HubSpot, Inc. HubSpot maakt gebruik van “cookies” en formulieren om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door HubSpot opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. HubSpot gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. HubSpot mag deze informatie aan derden verschaffen indien HubSpot hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens HubSpot verwerken. HubSpot kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door HubSpot op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7) Meedelen aan derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

8) Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Wij bewaren uw gegevens zolang u (potentiële) klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantenprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten of producten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

9) Beveiliging van de gegevens

EA Technical Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EA Technical Services maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

10) Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@eatechnicalservices.be.

 

11) Direct marketing

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@eatechnicalservices.be

 

12) Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

13) Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan EA Technical Services of rechthoudende derden.

14) Wijzigingen van ons privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid steeds voldoet aan de geldende wettelijke vereisten, kunnen we dit beleid regelmatig aanpassen. De ingangsdatum voor de geldigheid van de huidige voorwaarden is 17/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Tekstblok

Een vraag?

Neem contact op! We helpen u graag verder.

Contactformulier